OBJEDNÁVKA info@omnes.sk
+421948737744

Školenie v oblasti BOZP

Školenie v oblasti BOZP

Školenie v oblasti BOZP

Spraviť objednávku

Naša spoločnosť sa venuje školeniam zamestnancov v oblasti BOZP.

Všetci podnikatelia majú povinnosť zabezpečiť odbornú výchovu a vzdelávanie svojich zamestnancov tak, aby obsah oboznámenie a jeho pravideľnosť boli náležite prispôsobené druhu vykonávanej práce, pracovisku a iným faktorom, ktoré ovplyvňujú výkon práce. 

Sem zaraďujeme napríklad :

pracovný postup
pracovný prostriedok
nebezpečenstvá a ohrozenia na pracovisku

Školenie v oblastni bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je potrebné zabezpečiť minimálne jeden krát za dva roky, ak zákon alebo vnútorný predpis neustanovujú inú lehotu. 

Lehoty vzdelávania zamestnancov:

Školenie BOZP každých 6 mesiacov:

 • obsluha rámovej píly: oboznámenie s prevádzkovými bezpečnostnými požiadavkami a predpismi a preskúšanie
 • obsluha potrubných systémov s lekárskymi plynmi a podtlakom na lekárske ciele: školenie z postupu počas núdzového stavu

Školenie BOZP každých 12 mesiacov:

 • pracovníci, ktorí vykonávajú alebo riadia stavebné práce 
 • vo výškach nad 1,5 m, ak nemôžu pracovať z pevných a bezpečných pracovných podláh
 • na pohyblivých pracovných plošinách
 • na rebríkoch vo výške nad 5 m 
 • pomocou horolezeckej (speleologickej) techniky 
 • vo výškach pri montáži a demontáži pomocných konštrukcií 
 • zamestnanec zaradený na prácu vo výbušnom prostredí: výcvik v používaní izolačných dýchacích prístrojov a vykonávanie činností pri havarijných situáciách v rámci obsluhy zariadení a vykonávanie opatrení na zníženie nepriaznivých účinkov výbuchu
 • členovia štábov a odborných jednotiek civilnej ochrany: nácvik v trvaní 4 - 6 hodín alebo cvičenie v trvaní 8 - 16 hodín - obvodný úrad
 • zamestnanci: školenie o nebezpečenstvách a možnom zdravotnom riziku z biologických faktorov 
 • zamestnanci: školenie o nebezpečenstvách a možnom zdravotnom riziku z chemických faktorov 
 • pracovníci na plavidlách : predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Školenie BOZP každých 24 mesiacov:

 • zamestnanci a vedúci zamestnanci : vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zástupca zamestnancov : vzdelávanie vrátane praktického výcviku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zdravotnícky pracovník: obnovovanie vedomostí a praktických zručnosti v neodkladnej podpore životných funkcií
 • zamestnanci prichádzajúci do styku s omamnými a psychotropnými látkami: aktualizačné oboznámenie s preverením znalostí
 • obsluha motorovej reťazovej píly: školenie a preskúšanie komisiou z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, určených pracovných a technologických postupov
 • obsluha zásobníkov na sypké hmoty: školenie a overenie znalostí
 • vodca plavidiel: predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
 • zvárači a zváračskí robotníci: preskúšanie z predpisov o zváraní zváračským technológom

Školenie BOZP každých 36 mesiacov:

 • zamestnanci: precvičovanie situácií podľa havarijného plánu 
 • zamestnanci: precvičenie plánu ochrany zamestnancov 
 • zamestnanec manipulujúci s fľašami na plyn ( skladovanie, doprava): poučenie s pokynmi o obsluhe, bezpečnostnými zásadami a poplachovým plánom
 • obsluha tlakových staníc plynu: poučenie s pokynmi o obsluhe, bezpečnostnými zásadami a poplachovým plánom
 • pracovníci, ktorí projektujú, riadia, vykonávajú a kontrolujú stavebné práce : školenie z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s overením znalostí 
 • pracovník poverený vykonávaním kontrol reťazových píl: školenie a preskúšanie komisiou
 • obsluha tlakových nádob stabilných: oboznámenie a praktické zacvičenie z obsluhy a preskúšanie: odborný pracovník tlakových zariadení 
 • obsluha parných a horúcovodných kotlov (kurič): školenie a preskúšanie odborným pracovníkom (revíznym technikom) tlakových (a plynových) zariadení 
 • výťahový technik: oboznámenie s prevádzkou výťahu a preskúšanie - revízny technik zdvíhacích zariadení

Školenie BOZP jeden krát za 5 rokov:

 • havarijný technik 40 hod a špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 50 hod: aktualizačný kurz s overením vedomostí 
 • technik požiarnej ochrany 30 hod, špecialista požiarnej ochrany 40 hod, preventivár požiarnej ochrany obcí 10 hod: aktualizačná odborná príprava s overením vedomostí 
 • vodiči s osvedčením C, D, E : kurz vzdelávania z teórie v rozsahu 35 hodín v 7 hodinových denných sústredeniach 
 • obsluha vyhradených technických zariadení, určených pracovných prostriedkov a vykonávanie činnosti s vyšším rizikom, na ktoré ustanovujú osobitné predpisy osvedčenie alebo preukaz: aktualizačná odborná prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie

 

 

Naše referencie

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás

Kontaktný formulár